Verslag Algemene Ledenvergadering SV AZ

Maandagavond 6 september vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Supportersvereniging AZ plaats. Wederom nam slechts een handjevol mensen de moeite naar het supportershome te komen, deels door gebrek aan interesse, deels door de matige aankondiging van deze avond.

Begroting

Met zo’n vijftien leden in de zaal doet het zeskoppige bestuur allereerst verslag van het afgelopen jaar en blikt het vooruit op het komende jaar. De omzet (zonder bar) is afgelopen seizoen licht gedaald naar 61.000 euro, waarbij een lichte winst wordt gemaakt van 2.000 euro. De contributie van de 3835 leden, een jaar eerder nog 4006, levert ook komend seizoen ongeveer 50.000 euro op.

De baromzet viel met name door de alcoholloze CL-wedstrijden tegen (195.000 euro), en wordt dit jaar dan ook wat hoger begroot (210.000). De omzet bij een gemiddelde wedstrijd is 8.000 euro. Vorig jaar was dit nog 9.000 euro. De huur die aan AZ betaald moet worden voor het Supportershome bedraagt voor komend seizoen 42.500 euro.

De begroting levert twee vragen uit de zaal op. Ten eerste is onduidelijk wat de bedoeling is van de vier stoelen op het ereterras, die samen 2.000 euro kosten. Deze plaatsen blijken overwegend geschonken te worden aan kinderen van de Kinderafdeling van het MCA. In andere gevallen worden de plaatsen beschikbaar gesteld aan (bekenden van) bestuursleden van de SV. De tweede vraag betreft de nulinkomsten uit advertenties in het magAZine. Hier blijkt een deal aan vast te zitten met een bedrijf dat het drukwerk en opmaak verzorgt, en als tegenprestatie alle advertentieruimte mag vullen (14 van de 44 pagina’s). De SV is verder nog 17.000 euro kwijt aan verzendkosten voor het zes maal per jaar verschijnende blad. Andere opvallende kostenposten zijn de jaarlijkse schenking van 10.000 euro aan de Red White Fanatics en 1.500 euro aan AZ Fanpage.

Supportersvereniging AZ

Een afvaardiging van Supportersbeweging Victoria Alkmaar heeft nog enkele vragen voor het SV-bestuur. Allereerst, wat is de doelstelling van de SV en hoe ziet de vereniging zichzelf? Het bestuur pakt de statuten erbij: ‘De vereniging heeft ten doel:

  1. Het ondersteunen van de naamloze vennootschap AZ N.V. daar waar zulks mogelijk en nodig is;
  2. Het behartigen van de belangen van haar leden en de bezoekers van thuiswedstrijden van de naamloze vennootschap AZ N.V. in Alkmaar;
  3. Het bevorderen van het onderling contact tussen haar leden en het bevorderen van het contact van haar leden met bestuur, werknemers en overige betrokkenen bij de naamloze vennootschap AZ N.V.’

Zoals voorzitter Remco Strik al aangeeft, een vrij brede definitie. Bovendien is het verwijt dat de SV geen actieve rol lijkt te spelen in het bevorderen van contact tussen supporters en club, en ook het behartigen van de belangen een bijrol lijkt te spelen in de huidige SV. Strik werpt tegen dat dit ook komt doordat leden zich niet actief hier mee bezig houden, en zich niet bij het bestuur melden met klachten of opmerkingen. Als dit wel gebeurt komt de SV wel degelijk in actie, zoals bijvoorbeeld te zien was toen er op dubieuze gronden stadionverboden werden opgelegd begin 2010. De vereniging ziet zichzelf dan ook als een supportersvereniging voor een door supporters. Als leden het niet eens zijn met het gevoerde beleid staat het een ieder vrij hier iets aan te doen, maar de wederom zeer lage opkomst op de ALV laat zien dat het vaak bij passief klagen blijft, in plaats van dat iemand de handen uit de mouwen steekt om wat aan het vermeende probleem te doen.

Stichting Continuïteit AZ

De tweede vraag betreft het doel van Stichting Continuïteit AZ en de precieze rol van SV-voorzitter Remco Strik hierin. Wederom de statuten: ‘De stichting heeft ten doel:

1. A: Het bewaken van de continuïteit van de voetbalclub AZ te Alkmaar, haar zelfstandigheid, haar historische positie en de wezenskenmerken die voetbalclub AZ typeren, zoals haar naam, haar logo, haar clubkleuren, haar voetballocatie en de inrichting van de voetballocatie van haar jeugdopleiding;

B: Het behartigen en ondersteunen van de belangen en activiteiten van voetbalclub AZ te Alkmaar en het bevorderen van de (zo groot mogelijke) onafhankelijkheid van haar betaald voetbalorganisatie;

C: Het verrichten van alle verdere handelingen, welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op een het doel van de stichting zo goed mogelijk dienende wijze stem uit te brengen op haar (prioriteits)aandelen in AZ N.V., gebruik te maken van haar door die vennootschap eventueel verleende (statutaire) rechten en overigens door het gebruik van alle wettige middelen die het doel kunnen dienen.’

In de praktijk betekent dit dat de stichting, die verder uit oud-burgemeester Marie van Rossen en ex-RvC-lid en AZ-historicus Gerrit Valk bestaat, niet of nauwelijks in actie komt. Alleen als de onder 1 genoemde kenmerken van AZ in gevaar komen komt de stichting in actie. Naar verwachting zal de rol van Strik binnenkort op zijn verzoek door iemand anders binnen de SV worden overgenomen. In de praktijk behelst de functie het bijwonen van enkele bestuursvergaderingen.

Stadionverboden

Twee andere vragen gaan over de stadionverboden die naar aanleiding van AZ-Ajax werden opgelegd en voor veel ophef zorgden. Een paar supporters met een sv hebben zich bij de SV gemeld. Om hen goed te kunnen helpen ontbeert SV AZ echter de (juridische) kennis en middelen, waardoor het is gebleven bij bemiddeling tussen de club en de supporters. Bovendien is een brief naar AZ verstuurd waarin de huidige gang van zaken werd bekritiseerd. Uiteindelijk heeft AZ toegegeven dat er fouten zijn gemaakt en is middels een compromis de zaak met de betrokkenen opgelost, dit dus mede dankzij de SV.

Relatie Supportersvereniging AZ – Supportersbeweging Victoria Alkmaar

Bij de rondvraag wordt een ‘spanningsveld’ tussen beide verenigingen gesuggereerd, maar hier is volgens beide partijen absoluut geen sprake van. Wel had de SV het begrijpelijker gevonden wanneer Victoria een soort ‘commissie supporterszaken’ was geworden binnen de SV, omdat op deze manier ook meer voor elkaar te krijgen is en meer deuren opengaan. Hoewel dit laatste klopt en dit nu soms een probleem vormt, acht Victoria het nog steeds een goede beslissing om onafhankelijk, klein en met een eigen naam en identiteit te opereren. Zoals ook al is gebleken, kan samenwerking tussen beide partijen wel zeer waardevol zijn. Bij deze SV-ledenvergadering zijn bijvoorbeeld al vijf van de vijftien aanwezigen eveneens lid van Victoria, dus een gezamenlijk bestaan is allerminst onmogelijk.

Geplaatst op in Nieuws Reageer