Lichte daling aantal uitsupporters

Het aantal uitsupporters dat AZ achterna reist in de eredivisie is afgelopen seizoen licht gedaald ten opzichte van een jaar eerder, toen de score ook al mager was. Afgelopen jaar namen we gemiddeld 245 supporters mee, waar dat er lees verder

Foto's bekerfinale

Met 18.288 AZ'ers reisden we zondag naar De Kuip voor de derde bekerfinale in elf jaar. Nooit eerder waren de kaarten zo snel uitverkocht; binnen een avond en een nacht was de roodwitte zijde van Stadion Feijenoord vol. Per lees verder

Fotoverslag AZ-SC Cambuur

Het gebeurt niet al te vaak dat AZ in eigen huis een halve bekerfinale speelt en het leek ons daarom afgelopen donderdag een mooie gelegenheid om fotograaf Marco Magielse te vragen zijn lens uitsluitend op de tribunes te richten. lees verder

KNVB verwerpt achteloos beroepszaken

De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond is van mening dat het juist gehandeld heeft bij de bestraffing van zestien AZ-supporters die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan kwetsende spreekkoren in de richting van ajax-spelers en –supporters. Dertien supporters die in beroep gingen zagen hun beroepszaak zonder heldere verklaring verworpen worden.

De supporters wijzen in hun aangespannen beroep op het ontbreken van bewijslast of de onduidelijkheid hiervan. De KNVB vindt de verklaring van één steward voldoende bewijs om een supporter voor negen maanden uit het stadion van zijn favoriete club te verbannen. Ergens begrijpt de bond ook wel dat dit tamelijk magertjes is. Daarom ‘voegt de [beroeps]commissie hieraan toe dat […] niet de strakke bewijsregels van toepassing zijn die in een strafrechtelijke procedure gelden.’ Bovendien werpt de bond tegen dat de supporters met het beroep‘voorbij gaan aan het voortraject en de toets die de KNVB in deze doorloopt’. Wat dit precies is wordt echter niet duidelijk. ‘De KNVB maakt hierbij een afweging of er voldoende grond is voor het opleggen van de civielrechtelijke maatregel van een landelijk stadionverbod.’

De KNVB neemt aan dat de stewards te vertrouwen zijn. Per bestrafte supporter is er steeds minimaal één steward die de fan kwetsende spreekkoren hebben horen en/of zien zingen. Voorbeelden van deze gezangen zijn ‘De Zeeuw is een kankerjood’, ‘Suarez, is een kankerjood, Suarez val maar lekker dood’ en ‘Hamas, Hamas, alle joden aan het gasssssss’. Kennelijk waren de spreekkoren toch niet zo massaal als de KNVB wil doen geloven, want bovenstaande teksten staan wat knullig opgeschreven en kloppen strikt genomen niet eens. Het is volgens de KNVB echter ‘voldoende duidelijk’ dat de bestrafte supporters aan bovenstaande spreekkoren te relateren zijn. Moeilijke vragen gaat de bond uit de weg. ‘De commissie stadionverboden [acht] een mondelinge toelichting in deze kwestie niet noodzakelijk’. En ‘de aangevoerde stelling dat er sprake is van willekeur wordt […] als onvoldoende onderbouwd verworpen.’

In de Standaardvoorwaarden van de KNVB, na het lezen waarvan je je afvraagt wat er nog wél mag, wordt al even laconiek omgesprongen met de rechten van supporters. ‘De KNVB is gerechtigd om stadionverboden op te leggen aan een ieder die volgens een melding van de club […] een strafbaar feit heeft begaan dan wel ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat deze zich schuldig heeft gemaakt aan voetbalgerelateerd wangedrag.’

Het lachwekkende is dus waar: de KNVB handelt geheel conform haar eigen richtlijnen, waar naar eigen zeggen ook nog eens het Nederlands recht op van toepassing is. Eén steward die een vermoeden heeft dat een supporter zich schuldig heeft gemaakt aan spreekkoren is dus voldoende om iemand voor negen maanden het stadion uit te bonjouren. Voetbal van de supporters? Allerminst, de bobo’s in Zeist bepalen wie er in de stadions zitten.

Het beroep is een wassen neus. In de Standaardvoorwaarden wordt trots gemeld dat het mogelijk is in beroep te gaan, maar in de praktijk blijkt dat de commissie lachend nog eens vertelt dat ze alles kunnen doen op basis van een vermoeden en keihard vasthoudt aan de straf. Echter, ‘het beroep laat de mogelijkheden om het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen onverlet.’ De laatste kans op rechtvaardigheid.KNVB verwerpt achteloos beroepszaken.

Gebruikte bronnen:
Standaardvoorwaarden KNVB
Brief KNVB aan supporters met afwijzing beroep

Geplaatst op in Nieuws Reageer

Eerste gesprek met AZ biedt kansen

Het overleg dat een deel van het bestuur van Victoria dinsdagmiddag voerde met drie vertegenwoordigers van AZ kan als ronduit positief worden omschreven. Directe aanleiding voor het gesprek was de forumavond op 19 januari, waarbij veel punten werden aangeroerd die wat meer uitleg vereisten. Daarnaast was dit de gelegenheid nog eens duidelijk te maken wat we met Victoria precies willen bereiken.

Namens AZ schuiven Toon Gerbrands (algemeen directeur), Iman Biesheuvel (directiesecretaris) en Rob Koning (veiligheidscoördinator) aan in de oude voorzitterskamer van Dirk Scheringa. Na te hebben uitgelegd wie wij zijn en wat we precies voor ogen hebben komen – nadat het onderwerp stadionverboden niet helemaal vermeden kan worden – enkele hoofdpunten van de forumavond naar voren. Gerbrands benadrukt hierbij eerst nog dat AZ na lang beraad heeft besloten dat de Supportersvereniging AZ het enige supportersorgaan blijft dat door de club op de hoogte wordt gesteld bij belangrijke beslissingen. Mochten wij echter vragen hebben of een gesprek willen is dit ten alle tijden mogelijk.

De relatie tussen stewards en supporters heeft de laatste tijd steeds meer een vijandig karakter gekregen, waarbij het wederzijds onbegrip groeit. Dit is wat ons betreft een zeer slechte zaak omdat we nu eenmaal met elkaar te maken hebben op de tribune. Op de forumavond is daarom door Victoria geopteerd voor een gesprek tussen een paar stewards en een aantal supporters om de onderlinge relatie te bespreken. AZ steunt dit idee. Door de dialoog aan te gaan kunnen we ervoor zorgen dat de sfeer verbetert, hetgeen een wedstrijdbezoek voor iedereen weer een stuk prettiger zal maken.

Een ander hot item zijn de combiregelingen waar supporters meer geconfronteerd worden bij het bezoeken van uitwedstrijden. De schijnbare onzin van dergelijke regelingen stuit veel supporters tegen de borst. Het eerste probleem is dat er door AZ niet duidelijk wordt gemaakt waarom een combi precies wordt opgelegd. De onduidelijkheid leidt tot wilde speculaties over wie de combi precies heeft opgelegd, terwijl een korte uitleg voldoende is om duidelijk te maken waar het aan ligt. AZ had hier nooit zo bij stilgestaan, maar zal voortaan op haar site in enkele zinnen uitleggen wat de reden is van de eventuele vervoersbeperking. Het tweede probleem is dat lokale overheden vaak niet-bestaande gevaren zien, en met allerlei vergezochte argumenten een combiregeling proberen te rechtvaardigen. Het is zeer moeilijk overheden te overtuigen, te meer ook omdat Alkmaar iedere bezoekende club (!) laat omwisselen bij Beverwijk. Toch zal Victoria proberen bij vooroverleggen voor uitwedstrijden aanwezig te zijn. De bij iedere Eredivisieclub ingestelde schermen die een videoconferentie mogelijk maken vergemakkelijken dit. Er hoeft niet meer altijd naar de plaats van bestemming te worden gereisd, maar er kan vanuit het eigen stadion overleg worden gevoerd met clubs in het hele land.

Tevens komt het plan ter sprake het stagedeelte van de Ben Side uit te breiden door verhuizing van supporters mogelijk te maken. Kinderen van 12 of 14 zijn inmiddels jongens van 16 of 18, waardoor er mogelijkheden zijn het sfeervak op de Van der Ben-tribune meer gestalte te geven. Andersom zijn er misschien mensen die momenteel onderaan de Ben Side zitten, maar AZ liever op een andere tribune willen bekijken. Victoria zal met Martin Dekker, hoofd kaartverkoop, contact opnemen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Vooralsnog heeft AZ hier geen actie in ondernomen, omdat vier jaar geleden bij de betrekking van het nieuwe stadion gevraagd is wie waar wilde zitten of staan, en er sindsdien nauwelijks verzoeken tot verhuizing zijn binnengekomen. Wij denken dat de wens tot verhuizen wel degelijk bestaat, en hopen verplaatsing te vergemakkelijken. Dit wordt waarschijnlijk wel een meerjarenproject.

Voorts is op de forumavond al ter sprake gekomen dat het Supportershome een volledige horecavergunning heeft, en dat het dus mogelijk moet zijn ook voor of zelfs tijdens de wedstrijd normaal bier te schenken. Dit heeft echter nogal wat praktische consequenties voor de Supportersvereniging die het Home runt, omdat het bier vanwege een voor het gehele stadion ontbrekende terrasvergunning niet mee de tribune op mag. De Gemeente Alkmaar is namelijk van mening dat dit zou leiden tot onlusten die zijn weerga niet kennen. Op dit punt zal Victoria met de Supportersvereniging in contact treden. AZ stimuleert het schenken van bier niet, maar is er ook niet tegen.

Als gezegd kan het controversiële onderwerp omtrent de stadionverboden naar aanleiding van de spreekkoren tijdens AZ-Ajax niet geheel vermeden worden. Gerbrands wil benadrukken dat hij supporters adviseert aan het alternatieve traject deel te nemen. Het traject, eerder door de zinsnede ‘gesprek met een patiënt’ nog incorrect geïnterpreteerd als ziekenbezoek, is bedoeld om de supporters erop te wijzen wat het gebruik van het woord kanker met andere mensen doet. Het is dus niet bedoeld als straf, maar meer als bewustwording. Dat veel supporters de straf zien als een vernedering en echt wel weten wat kanker precies inhoudt maakt het voor Gerbrands nog steeds onbegrijpelijk een dagje KWF te weigeren in ruil voor zeven maanden extra stadionverbod.

Wat betreft het opleggen van de stadionverboden heeft AZ haar normale beleid – eerst een gesprek met de betrokken supporter en daarna pas een stadionverbod opleggen – moeten laten varen wegens tijdsgebrek. De KNVB stelde verplicht namen te geven van supporters die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan spreekkoren, terwijl AZ nog geen tijd had gehad het bewijs te verifiëren en supporters op de hoogte te stellen. AZ heeft naar aanleiding van de enorme ophef wel een richtlijn opgesteld, die binnenkort te lezen is op de website van de Supportersvereniging (www.sv-az.nl). Ook zijn stewards opnieuw geïnstrueerd. Bij een overtreding moet er eerst worden gewaarschuwd, vervolgens volgt een tweede waarschuwing en wordt er een foto gemaakt, en daarna pas kan na afloop beneden, dus niet tijdens de wedstrijd of op de tribune, gevraagd worden gegevens af te geven.

Wat betreft andere onderwerpen van de forumavond heeft AZ inmiddels 90% van de vragen beantwoord en deze opgestuurd naar de Supportersvereniging. Deze zullen ook opgestuurd worden naar Victoria, waarna wij ze na ontvangst uiteraard op deze site zullen publiceren.

Geplaatst op in Nieuws Reageer

Supporters massaal in beroep tegen stadionverboden

Van de zestien supporters die op dubieuze gronden bestraft zijn met een stadionverbod van negen maanden (zie onze eerdere nieuwsberichten) zijn er liefst dertien in beroep gegaan tegen de straf. Van de drie overige supporters zijn er twee rechtstreeks met AZ in contact getreden en met de club in onderhandeling. Eén supporter heeft genoegen genomen met het stadionverbod, maar heeft de alternatieve straf pertinent geweigerd.

De alternatieve straf is een idee van AZ, in combinatie met KWF Kankerbestrijding, met als doel het gebruik van het woord ‘kanker’ terug te dringen. De bedoeling is dat supporters een taakstraf van zo’n 15 á 20 uur uitvoeren, een combinatie van een verplichte dag en een door supporters zelf bedachte, hieraan gerelateerde opdracht. Dat AZ hiermee de suggestie wekt dat de zestien supporters met het woord ‘kanker’ hebben gescholden is veel fans in het verkeerde keelgat geschoten. Het brave beeld dat AZ bij het publiek wil bewerkstelligen over de rug van de eigen supporters leidt er bij de supporters juist toe dat het wantrouwen jegens AZ sterk toeneemt. Waar de publieke opinie AZ zal zien als een club die dapper optreedt tegen hooligans die over de schreef gaan zien mensen die weten hoe de vork in de steel zit een club die wetten schendt en vijandig met haar eigen aanhang omgaat.

De massale opstand tegen het beleid, die tot uiting kwam bij de actie in het stadion enkele weken geleden en nu wederom bij het enorme aantal beroepszaken, zal AZ hopelijk aan het denken zetten. Een eerste nederlaag voor het alternatieve traject en AZ is al te noteren. De ‘kankerdag’, die gepland stond voor 20 februari, is vanwege de beroepszaken uitgesteld tot 13 maart. Een eerste overwinning voor de supporters in de strijd om gerechtigheid.

Geplaatst op in Nieuws Reageer

De RWF en Victoria aan het werk

Geplaatst op in Nieuws Reageer

Geslaagde actie tegen stadionverboden

Supportersbeweging Victoria Alkmaar en AZ Fanpage kijken tevreden terug op de actie die voor de wedstrijd tegen FC Groningen werd gevoerd. Supporters op de Ben Side werd verzocht om de eerste zestien minuten van de wedstrijd weg te blijven van de tribune. Met oproepen via internet en het uitdelen van flyers voor de wedstrijd werd men attent gemaakt op de actie. Hoewel veel kritiekloze consumenten toch liever zittend op een stoeltje de wedstrijd bekeken, gaven veel fanatieke supporters gehoor aan de oproep.

De Ben Side bood de eerste zestien minuten van de wedstrijd een treurige aanblik. Slechts gevuld met anonieme radertjes in het systeem van modern voetbal liet de halflege tribune zien hoe het AZ-stadion eruit ziet als de repressie van voetbalsupporters voortduurt. Doodstil en gelaten staarde men naar het door winterweer geteisterde veld. Heel even lieten de kritiekloze klapperaars in het stadion van zich horen, toen in een monotoon ritme de klappers even aanzwelden. Het potsierlijke hiervan in een verder doodstil stadion waar het geluid van hagel en het geschreeuw van spelers domineerden werkte op de lachspieren van de supporters die zich in de gracht hadden verzameld.

In de gracht en in het Supportershome stonden de supporters die de actie steunden. Fans die zich niet de mond laten snoeren door een door mediahypes gemobiliseerde KNVB die meer aan geld dan aan voetbal denkt. Fans die opkomen voor hun rechten en solidair zijn met medesupporters. Fans die een vuist maken tegen onrecht wanneer instanties voetbalsupporters weer eens hebben uitgekozen om buitenproportionele maatregelen aan op te leggen.

De gemeenschappelijke vijand zorgt voor verbroedering tussen AZ-supporters onderling, maar ook tussen voetbalsupporters onderling. AZ’ers van alle leeftijden en behorende tot verschillende supportersgroepen stonden eensgezind naast elkaar in de gracht of het Supportershome. Ook op de Molenaartribune stonden supporters beneden die zich solidair verklaarden met hun willekeurig van een stadionverbod voorziene medesupporters. De Groningse fans in het uitvak betuigden eveneens steun aan de Alkmaarse actie tegen landelijke spelende problematiek. Veel FC-supporters bekeken de eerste zestien minuten van de wedstrijd eveneens vanuit de gracht. Hiermee is eens te meer aangetoond dat voetbalsupporters van verschillende clubs elkaar niet per definitie aftuigen, maar op een normale manier voetbal kunnen beleven zonder dat hier problemen uit voortvloeien. Hulde aan de Groningers voor de actiebereidheid en steun, samen staan we sterker in de strijd tegen de absurde behandeling van voetbalsupporters!

De actie, die een initiatief was van Victoria Alkmaar en direct ondersteund werd door AZ Fanpage, werd in de tweede helft nog voortgezet door Red White Fanatics, die met een prachtig spandoek de kers op de taart verzorgden. In de tweede helft hing een megadoek met een afbeelding van een monddood gemaakte supporter en de tekst ‘Watching Football Is Not A Crime’ minutenlang boven de hoofden van de supporters op de Ben Side.  

De actie is meer dan geslaagd, het statement is gemaakt. Aangetoond is dat AZ-supporters zich niet de mond laten snoeren, en saamhorig op kunnen treden wanneer de situatie hierom vraagt. Het probleem is hiermee nog niet opgelost, maar de actiebereidheid en eensgezindheid onder AZ-supporters is een mooie stap in de goede richting.

Geplaatst op in Acties Comments Off on Geslaagde actie tegen stadionverboden