Eerste gesprek met AZ biedt kansen

Het overleg dat een deel van het bestuur van Victoria dinsdagmiddag voerde met drie vertegenwoordigers van AZ kan als ronduit positief worden omschreven. Directe aanleiding voor het gesprek was de forumavond op 19 januari, waarbij veel punten werden aangeroerd die wat meer uitleg vereisten. Daarnaast was dit de gelegenheid nog eens duidelijk te maken wat we met Victoria precies willen bereiken.

Namens AZ schuiven Toon Gerbrands (algemeen directeur), Iman Biesheuvel (directiesecretaris) en Rob Koning (veiligheidscoördinator) aan in de oude voorzitterskamer van Dirk Scheringa. Na te hebben uitgelegd wie wij zijn en wat we precies voor ogen hebben komen – nadat het onderwerp stadionverboden niet helemaal vermeden kan worden – enkele hoofdpunten van de forumavond naar voren. Gerbrands benadrukt hierbij eerst nog dat AZ na lang beraad heeft besloten dat de Supportersvereniging AZ het enige supportersorgaan blijft dat door de club op de hoogte wordt gesteld bij belangrijke beslissingen. Mochten wij echter vragen hebben of een gesprek willen is dit ten alle tijden mogelijk.

De relatie tussen stewards en supporters heeft de laatste tijd steeds meer een vijandig karakter gekregen, waarbij het wederzijds onbegrip groeit. Dit is wat ons betreft een zeer slechte zaak omdat we nu eenmaal met elkaar te maken hebben op de tribune. Op de forumavond is daarom door Victoria geopteerd voor een gesprek tussen een paar stewards en een aantal supporters om de onderlinge relatie te bespreken. AZ steunt dit idee. Door de dialoog aan te gaan kunnen we ervoor zorgen dat de sfeer verbetert, hetgeen een wedstrijdbezoek voor iedereen weer een stuk prettiger zal maken.

Een ander hot item zijn de combiregelingen waar supporters meer geconfronteerd worden bij het bezoeken van uitwedstrijden. De schijnbare onzin van dergelijke regelingen stuit veel supporters tegen de borst. Het eerste probleem is dat er door AZ niet duidelijk wordt gemaakt waarom een combi precies wordt opgelegd. De onduidelijkheid leidt tot wilde speculaties over wie de combi precies heeft opgelegd, terwijl een korte uitleg voldoende is om duidelijk te maken waar het aan ligt. AZ had hier nooit zo bij stilgestaan, maar zal voortaan op haar site in enkele zinnen uitleggen wat de reden is van de eventuele vervoersbeperking. Het tweede probleem is dat lokale overheden vaak niet-bestaande gevaren zien, en met allerlei vergezochte argumenten een combiregeling proberen te rechtvaardigen. Het is zeer moeilijk overheden te overtuigen, te meer ook omdat Alkmaar iedere bezoekende club (!) laat omwisselen bij Beverwijk. Toch zal Victoria proberen bij vooroverleggen voor uitwedstrijden aanwezig te zijn. De bij iedere Eredivisieclub ingestelde schermen die een videoconferentie mogelijk maken vergemakkelijken dit. Er hoeft niet meer altijd naar de plaats van bestemming te worden gereisd, maar er kan vanuit het eigen stadion overleg worden gevoerd met clubs in het hele land.

Tevens komt het plan ter sprake het stagedeelte van de Ben Side uit te breiden door verhuizing van supporters mogelijk te maken. Kinderen van 12 of 14 zijn inmiddels jongens van 16 of 18, waardoor er mogelijkheden zijn het sfeervak op de Van der Ben-tribune meer gestalte te geven. Andersom zijn er misschien mensen die momenteel onderaan de Ben Side zitten, maar AZ liever op een andere tribune willen bekijken. Victoria zal met Martin Dekker, hoofd kaartverkoop, contact opnemen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Vooralsnog heeft AZ hier geen actie in ondernomen, omdat vier jaar geleden bij de betrekking van het nieuwe stadion gevraagd is wie waar wilde zitten of staan, en er sindsdien nauwelijks verzoeken tot verhuizing zijn binnengekomen. Wij denken dat de wens tot verhuizen wel degelijk bestaat, en hopen verplaatsing te vergemakkelijken. Dit wordt waarschijnlijk wel een meerjarenproject.

Voorts is op de forumavond al ter sprake gekomen dat het Supportershome een volledige horecavergunning heeft, en dat het dus mogelijk moet zijn ook voor of zelfs tijdens de wedstrijd normaal bier te schenken. Dit heeft echter nogal wat praktische consequenties voor de Supportersvereniging die het Home runt, omdat het bier vanwege een voor het gehele stadion ontbrekende terrasvergunning niet mee de tribune op mag. De Gemeente Alkmaar is namelijk van mening dat dit zou leiden tot onlusten die zijn weerga niet kennen. Op dit punt zal Victoria met de Supportersvereniging in contact treden. AZ stimuleert het schenken van bier niet, maar is er ook niet tegen.

Als gezegd kan het controversiële onderwerp omtrent de stadionverboden naar aanleiding van de spreekkoren tijdens AZ-Ajax niet geheel vermeden worden. Gerbrands wil benadrukken dat hij supporters adviseert aan het alternatieve traject deel te nemen. Het traject, eerder door de zinsnede ‘gesprek met een patiënt’ nog incorrect geïnterpreteerd als ziekenbezoek, is bedoeld om de supporters erop te wijzen wat het gebruik van het woord kanker met andere mensen doet. Het is dus niet bedoeld als straf, maar meer als bewustwording. Dat veel supporters de straf zien als een vernedering en echt wel weten wat kanker precies inhoudt maakt het voor Gerbrands nog steeds onbegrijpelijk een dagje KWF te weigeren in ruil voor zeven maanden extra stadionverbod.

Wat betreft het opleggen van de stadionverboden heeft AZ haar normale beleid – eerst een gesprek met de betrokken supporter en daarna pas een stadionverbod opleggen – moeten laten varen wegens tijdsgebrek. De KNVB stelde verplicht namen te geven van supporters die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan spreekkoren, terwijl AZ nog geen tijd had gehad het bewijs te verifiëren en supporters op de hoogte te stellen. AZ heeft naar aanleiding van de enorme ophef wel een richtlijn opgesteld, die binnenkort te lezen is op de website van de Supportersvereniging (www.sv-az.nl). Ook zijn stewards opnieuw geïnstrueerd. Bij een overtreding moet er eerst worden gewaarschuwd, vervolgens volgt een tweede waarschuwing en wordt er een foto gemaakt, en daarna pas kan na afloop beneden, dus niet tijdens de wedstrijd of op de tribune, gevraagd worden gegevens af te geven.

Wat betreft andere onderwerpen van de forumavond heeft AZ inmiddels 90% van de vragen beantwoord en deze opgestuurd naar de Supportersvereniging. Deze zullen ook opgestuurd worden naar Victoria, waarna wij ze na ontvangst uiteraard op deze site zullen publiceren.

Geplaatst op in Nieuws Reageer