Laat je horen voor AZ!

Het vak was leeg, de sfeer was doods en de noodkreet is daarmee ongetwijfeld doorgedrongen tot de burelen van club, gemeente en politie. We kregen maandag een eerste reactie van AZ om volgende week samen met Alkmaar Fanatics en lees verder

BOYCOT AZ-NAC

De maat is vol: stop stadionverboden! AZ-supporters uit vak W en X1 hebben de handen ineen geslagen en roepen op om het vak zondag leeg te houden tijdens AZ-NAC uit protest tegen het Alkmaarse supportersbeleid. In plaats daarvan vragen lees verder

Minder seizoenkaarten, meer losse verkoop

AZ verwacht komend seizoen opnieuw minder seizoenkaarten te verkopen dan een jaar eerder. Waar het aantal jaarkaarten vorig seizoen voor het eerst onder de 10.000 zakte en bleef steken op 9500, is de prognose dat we komend seizoen tussen lees verder

Nieuws

Stadionnaam ondergeschikt aan commerciële belangen

AZ zal zich bij de naamgeving van het stadion in eerste instantie niet actief inzetten voor een historische of anderszins op de club of stad toepasselijke naam. Het sluitend krijgen van de begroting om de toekomst van de club te waarborgen is het belangrijkste doel. De club schrikt er hierbij niet voor terug het stadion wederom van een commerciële naam te voorzien, zo laat Toon Gerbrands weten.

Nadat AZ Fanpage in 2005 al 2300 steunbetuigingen voor de naam Victorie Stadion verzamelde is recent ook door Victoria Alkmaar de onder supporters breed gedragen voorkeur voor deze naam duidelijk gemaakt. Of de naam Victorie binnenkort terug zal keren aan de poorten van de stad is dus echter nog maar zeer de vraag. Een combinatie, waarbij zowel de sponsor als een historisch aspect in de stadionnaam terugkomt, behoort tot de opties. Dit hangt echter af van de specifieke situatie van AZ en de mogelijke sponsor.

Geplaatst op in Nieuws Reageer

KNVB zet jacht op supporters voort

Terwijl AZ zich sympathiek toonde door een compromis te sluiten met de zestien supporters die een dubieus stadionverbod kregen naar aanleiding van spreekkoren, doet de KNVB er nog steeds alles aan elk greintje fanatisme uit het stadion te verwijderen.

De bond is ter ore gekomen dat de zestien bestraften afgelopen zaterdag de wedstrijd tegen RKC alweer hebben mogen bezoeken. Dat dit gebeurd is na de toezegging mee te werken aan de alternatieve straf die door de KNVB is goedgekeurd is in de Zeister bossen kennelijk onbekend. De KNVB start weer eens een heus onderzoek, omdat het van mening is dat er toestemming van de commissie van beroep nodig is voor de fans weer naar binnen mogen. Dat deze commissie haar vak niet verstaat en beroepsschriften zonder echt te lezen, laat staan te heroverwegen, terugstuurt zorgt voor een totalitaire situatie die de KNVB heerlijk vindt. Dat AZ hier nu tussen is gekomen met een oplossing die niet autoritair is vindt de bond erg betreurenswaardig. De kruistocht van de KNVB kan ook gevolgen voor AZ hebben, want in haar missie de vaderlandse stadions van fanatieke supporters te vrijwaren zijn zelfs clubs niet veilig.

En zo wordt er toch weer een hoofdstuk aan de soap toegevoegd, juist nu deze leek afgesloten te zijn. Hoewel AZ er tegen de betrokken supporters nog op hamerde niets over de gemaakte afspraken naar buiten te brengen om te voorkomen dat de KNVB wakker zou worden heeft één van de fans vermoedelijk toch met het NHD gepraat, mede waardoor de bond gealarmeerd is.

Geplaatst op in Nieuws Reageer

Stadionverboden opgeheven na compromis

De stadionverboden die AZ op last van de KNVB op een omstreden manier aan zestien supporters heeft opgelegd, zijn inmiddels opgeheven. De betrokken supporters hebben de wedstrijd tegen RKC in het stadion kunnen zien, al blijft wel een voorwaardelijke straf van een jaar van kracht.

Nadat de KNVB de dertien supporters die tegen hun straf in beroep gingen zonder serieuze heroverweging terugwees, resteerde alleen de gang naar de burgerrechter. AZ dreigde ondertussen echter enorm gezichtsverlies te lijden omdat de alternatieve straf met het KWF door iedereen nog steeds pertinent geweigerd werd. Dit verleidde de club ertoe de supporters een laatste aanbod te doen. In ruil voor een halve dag koffie drinken met het KWF (in plaats van de voorgestelde twintig uur) zouden de supporters het stadion weer in mogen. Bovendien werd benadrukt dat het niet zou gaan om een straf, maar meer om een bewustwording van wat het gebruik van het scheldwoord kanker andere mensen aandoet. De principekwestie zou wel erg groot worden om dit te weigeren, en in combinatie met het weinig aantrekkelijke geld, tijd en energie verslindende traject via de burgerrechter in het vooruitzicht gingen alle zestien supporters in op de knieval van AZ.

De club heeft van de hele zaak en de enorme ophef geleerd. AZ geeft toe dat er fouten zijn gemaakt en dat er onzorgvuldig gehandeld is. Wegens ‘tijdgebrek’ was er geen mogelijkheid alle supporters voor een gesprek uit te nodigen alvorens te straffen, iets wat wel gebruikelijk is. Tevens zijn niet alle supporters eerst in het stadion gewaarschuwd, iets wat wel zou moeten. De procedure is daarom ook aangepast. Beloofd is dat een duidelijke richtlijn stadionverboden op de site van de Supportersvereniging zal verschijnen. Hierin zal duidelijk staan welke sancties volgen op welke overtredingen, en hoe de club te werk zal gaan na de overtreding en bij het opleggen van de sanctie. Tevens zal op de tribune voortaan eerst door stewards gewaarschuwd worden voor er verdere maatregelen volgen. Eventueel volgt een tweede waarschuwing, waarbij ook een foto gemaakt kan worden. In het uiterste geval volgt hierop de afgifte van gegevens, na de wedstrijd onderaan de tribune. Hierop zal een gesprek met AZ volgen alvorens het stadionverbod zal worden opgelegd.

De stadionverboden heeft uiteindelijk nog geen twee maanden geduurd, in plaats van de gestelde negen maanden. Het toont aan dat het massale protest onder de supporters wel degelijk effect heeft gehad!

Geplaatst op in Nieuws Reageer

KNVB verwerpt achteloos beroepszaken

De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond is van mening dat het juist gehandeld heeft bij de bestraffing van zestien AZ-supporters die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan kwetsende spreekkoren in de richting van ajax-spelers en –supporters. Dertien supporters die in beroep gingen zagen hun beroepszaak zonder heldere verklaring verworpen worden.

De supporters wijzen in hun aangespannen beroep op het ontbreken van bewijslast of de onduidelijkheid hiervan. De KNVB vindt de verklaring van één steward voldoende bewijs om een supporter voor negen maanden uit het stadion van zijn favoriete club te verbannen. Ergens begrijpt de bond ook wel dat dit tamelijk magertjes is. Daarom ‘voegt de [beroeps]commissie hieraan toe dat […] niet de strakke bewijsregels van toepassing zijn die in een strafrechtelijke procedure gelden.’ Bovendien werpt de bond tegen dat de supporters met het beroep‘voorbij gaan aan het voortraject en de toets die de KNVB in deze doorloopt’. Wat dit precies is wordt echter niet duidelijk. ‘De KNVB maakt hierbij een afweging of er voldoende grond is voor het opleggen van de civielrechtelijke maatregel van een landelijk stadionverbod.’

De KNVB neemt aan dat de stewards te vertrouwen zijn. Per bestrafte supporter is er steeds minimaal één steward die de fan kwetsende spreekkoren hebben horen en/of zien zingen. Voorbeelden van deze gezangen zijn ‘De Zeeuw is een kankerjood’, ‘Suarez, is een kankerjood, Suarez val maar lekker dood’ en ‘Hamas, Hamas, alle joden aan het gasssssss’. Kennelijk waren de spreekkoren toch niet zo massaal als de KNVB wil doen geloven, want bovenstaande teksten staan wat knullig opgeschreven en kloppen strikt genomen niet eens. Het is volgens de KNVB echter ‘voldoende duidelijk’ dat de bestrafte supporters aan bovenstaande spreekkoren te relateren zijn. Moeilijke vragen gaat de bond uit de weg. ‘De commissie stadionverboden [acht] een mondelinge toelichting in deze kwestie niet noodzakelijk’. En ‘de aangevoerde stelling dat er sprake is van willekeur wordt […] als onvoldoende onderbouwd verworpen.’

In de Standaardvoorwaarden van de KNVB, na het lezen waarvan je je afvraagt wat er nog wél mag, wordt al even laconiek omgesprongen met de rechten van supporters. ‘De KNVB is gerechtigd om stadionverboden op te leggen aan een ieder die volgens een melding van de club […] een strafbaar feit heeft begaan dan wel ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat deze zich schuldig heeft gemaakt aan voetbalgerelateerd wangedrag.’

Het lachwekkende is dus waar: de KNVB handelt geheel conform haar eigen richtlijnen, waar naar eigen zeggen ook nog eens het Nederlands recht op van toepassing is. Eén steward die een vermoeden heeft dat een supporter zich schuldig heeft gemaakt aan spreekkoren is dus voldoende om iemand voor negen maanden het stadion uit te bonjouren. Voetbal van de supporters? Allerminst, de bobo’s in Zeist bepalen wie er in de stadions zitten.

Het beroep is een wassen neus. In de Standaardvoorwaarden wordt trots gemeld dat het mogelijk is in beroep te gaan, maar in de praktijk blijkt dat de commissie lachend nog eens vertelt dat ze alles kunnen doen op basis van een vermoeden en keihard vasthoudt aan de straf. Echter, ‘het beroep laat de mogelijkheden om het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen onverlet.’ De laatste kans op rechtvaardigheid.KNVB verwerpt achteloos beroepszaken.

Gebruikte bronnen:
Standaardvoorwaarden KNVB
Brief KNVB aan supporters met afwijzing beroep

Geplaatst op in Nieuws Reageer

Eerste gesprek met AZ biedt kansen

Het overleg dat een deel van het bestuur van Victoria dinsdagmiddag voerde met drie vertegenwoordigers van AZ kan als ronduit positief worden omschreven. Directe aanleiding voor het gesprek was de forumavond op 19 januari, waarbij veel punten werden aangeroerd die wat meer uitleg vereisten. Daarnaast was dit de gelegenheid nog eens duidelijk te maken wat we met Victoria precies willen bereiken.

Namens AZ schuiven Toon Gerbrands (algemeen directeur), Iman Biesheuvel (directiesecretaris) en Rob Koning (veiligheidscoördinator) aan in de oude voorzitterskamer van Dirk Scheringa. Na te hebben uitgelegd wie wij zijn en wat we precies voor ogen hebben komen – nadat het onderwerp stadionverboden niet helemaal vermeden kan worden – enkele hoofdpunten van de forumavond naar voren. Gerbrands benadrukt hierbij eerst nog dat AZ na lang beraad heeft besloten dat de Supportersvereniging AZ het enige supportersorgaan blijft dat door de club op de hoogte wordt gesteld bij belangrijke beslissingen. Mochten wij echter vragen hebben of een gesprek willen is dit ten alle tijden mogelijk.

De relatie tussen stewards en supporters heeft de laatste tijd steeds meer een vijandig karakter gekregen, waarbij het wederzijds onbegrip groeit. Dit is wat ons betreft een zeer slechte zaak omdat we nu eenmaal met elkaar te maken hebben op de tribune. Op de forumavond is daarom door Victoria geopteerd voor een gesprek tussen een paar stewards en een aantal supporters om de onderlinge relatie te bespreken. AZ steunt dit idee. Door de dialoog aan te gaan kunnen we ervoor zorgen dat de sfeer verbetert, hetgeen een wedstrijdbezoek voor iedereen weer een stuk prettiger zal maken.

Een ander hot item zijn de combiregelingen waar supporters meer geconfronteerd worden bij het bezoeken van uitwedstrijden. De schijnbare onzin van dergelijke regelingen stuit veel supporters tegen de borst. Het eerste probleem is dat er door AZ niet duidelijk wordt gemaakt waarom een combi precies wordt opgelegd. De onduidelijkheid leidt tot wilde speculaties over wie de combi precies heeft opgelegd, terwijl een korte uitleg voldoende is om duidelijk te maken waar het aan ligt. AZ had hier nooit zo bij stilgestaan, maar zal voortaan op haar site in enkele zinnen uitleggen wat de reden is van de eventuele vervoersbeperking. Het tweede probleem is dat lokale overheden vaak niet-bestaande gevaren zien, en met allerlei vergezochte argumenten een combiregeling proberen te rechtvaardigen. Het is zeer moeilijk overheden te overtuigen, te meer ook omdat Alkmaar iedere bezoekende club (!) laat omwisselen bij Beverwijk. Toch zal Victoria proberen bij vooroverleggen voor uitwedstrijden aanwezig te zijn. De bij iedere Eredivisieclub ingestelde schermen die een videoconferentie mogelijk maken vergemakkelijken dit. Er hoeft niet meer altijd naar de plaats van bestemming te worden gereisd, maar er kan vanuit het eigen stadion overleg worden gevoerd met clubs in het hele land.

Tevens komt het plan ter sprake het stagedeelte van de Ben Side uit te breiden door verhuizing van supporters mogelijk te maken. Kinderen van 12 of 14 zijn inmiddels jongens van 16 of 18, waardoor er mogelijkheden zijn het sfeervak op de Van der Ben-tribune meer gestalte te geven. Andersom zijn er misschien mensen die momenteel onderaan de Ben Side zitten, maar AZ liever op een andere tribune willen bekijken. Victoria zal met Martin Dekker, hoofd kaartverkoop, contact opnemen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Vooralsnog heeft AZ hier geen actie in ondernomen, omdat vier jaar geleden bij de betrekking van het nieuwe stadion gevraagd is wie waar wilde zitten of staan, en er sindsdien nauwelijks verzoeken tot verhuizing zijn binnengekomen. Wij denken dat de wens tot verhuizen wel degelijk bestaat, en hopen verplaatsing te vergemakkelijken. Dit wordt waarschijnlijk wel een meerjarenproject.

Voorts is op de forumavond al ter sprake gekomen dat het Supportershome een volledige horecavergunning heeft, en dat het dus mogelijk moet zijn ook voor of zelfs tijdens de wedstrijd normaal bier te schenken. Dit heeft echter nogal wat praktische consequenties voor de Supportersvereniging die het Home runt, omdat het bier vanwege een voor het gehele stadion ontbrekende terrasvergunning niet mee de tribune op mag. De Gemeente Alkmaar is namelijk van mening dat dit zou leiden tot onlusten die zijn weerga niet kennen. Op dit punt zal Victoria met de Supportersvereniging in contact treden. AZ stimuleert het schenken van bier niet, maar is er ook niet tegen.

Als gezegd kan het controversiële onderwerp omtrent de stadionverboden naar aanleiding van de spreekkoren tijdens AZ-Ajax niet geheel vermeden worden. Gerbrands wil benadrukken dat hij supporters adviseert aan het alternatieve traject deel te nemen. Het traject, eerder door de zinsnede ‘gesprek met een patiënt’ nog incorrect geïnterpreteerd als ziekenbezoek, is bedoeld om de supporters erop te wijzen wat het gebruik van het woord kanker met andere mensen doet. Het is dus niet bedoeld als straf, maar meer als bewustwording. Dat veel supporters de straf zien als een vernedering en echt wel weten wat kanker precies inhoudt maakt het voor Gerbrands nog steeds onbegrijpelijk een dagje KWF te weigeren in ruil voor zeven maanden extra stadionverbod.

Wat betreft het opleggen van de stadionverboden heeft AZ haar normale beleid – eerst een gesprek met de betrokken supporter en daarna pas een stadionverbod opleggen – moeten laten varen wegens tijdsgebrek. De KNVB stelde verplicht namen te geven van supporters die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan spreekkoren, terwijl AZ nog geen tijd had gehad het bewijs te verifiëren en supporters op de hoogte te stellen. AZ heeft naar aanleiding van de enorme ophef wel een richtlijn opgesteld, die binnenkort te lezen is op de website van de Supportersvereniging (www.sv-az.nl). Ook zijn stewards opnieuw geïnstrueerd. Bij een overtreding moet er eerst worden gewaarschuwd, vervolgens volgt een tweede waarschuwing en wordt er een foto gemaakt, en daarna pas kan na afloop beneden, dus niet tijdens de wedstrijd of op de tribune, gevraagd worden gegevens af te geven.

Wat betreft andere onderwerpen van de forumavond heeft AZ inmiddels 90% van de vragen beantwoord en deze opgestuurd naar de Supportersvereniging. Deze zullen ook opgestuurd worden naar Victoria, waarna wij ze na ontvangst uiteraard op deze site zullen publiceren.

Geplaatst op in Nieuws Reageer