Laat je horen voor AZ!

Het vak was leeg, de sfeer was doods en de noodkreet is daarmee ongetwijfeld doorgedrongen tot de burelen van club, gemeente en politie. We kregen maandag een eerste reactie van AZ om volgende week samen met Alkmaar Fanatics en lees verder

BOYCOT AZ-NAC

De maat is vol: stop stadionverboden! AZ-supporters uit vak W en X1 hebben de handen ineen geslagen en roepen op om het vak zondag leeg te houden tijdens AZ-NAC uit protest tegen het Alkmaarse supportersbeleid. In plaats daarvan vragen lees verder

Minder seizoenkaarten, meer losse verkoop

AZ verwacht komend seizoen opnieuw minder seizoenkaarten te verkopen dan een jaar eerder. Waar het aantal jaarkaarten vorig seizoen voor het eerst onder de 10.000 zakte en bleef steken op 9500, is de prognose dat we komend seizoen tussen lees verder

Nieuws

Forumavond dinsdag 19 oktober

De Supportersvereniging AZ organiseert dit jaar wederom een forumavond. Ditmaal eerder in het seizoen dan gepland, omdat AZ veel vragen heeft ontvangen over de (onduidelijke communicatie over) de financiële en sportieve situatie bij de club. Onder meer Supportersbeweging Victoria Alkmaar trok aan de bel. Om deze reden willen algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch directeur Earnest Stewart al in oktober openheid van zaken geven.

Vragen insturen kan door ze op te sturen naar info@victoria-alkmaar.nl. Wij zullen de vragen dan verzamelen en gebundeld opsturen. Zorg dat je aanwezig bent, aangezien het een mooie kans is om de heren te ondervragen en te confronteren met eerdere uitspraken. Zet dinsdag 19 oktober dus vast in je agenda!

Geplaatst op in Nieuws Reageer

Gemeente Alkmaar houdt vast aan alcoholverbod stadion

De Gemeente Alkmaar is niet van plan haar beslissing over de drooglegging van het Victorie Stadion te heroverwegen. De gemeente meldt Supportersbeweging Victoria Alkmaar dat ‘de gemeente niet het voornemen [heeft] een andere, dan de reeds ingestelde, richtlijn te hanteren voor wat betreft het consumeren van alcoholische dranken op de tribunes van het AZ-stadion’. Hierdoor blijft het huidige compromis, light-bier met 3,5% alcohol dat overal mag worden gedronken, in stand. Momenteel is het alleen in het hoofdgebouw en in het Supportershome toegestaan alcohol te schenken. Drank meenemen op de tribune is echter ten strengste verboden, omdat de gemeente AZ geen terrasvergunning wil geven.

In het hoofdgebouw wordt voor, tijdens en na de wedstrijd alcohol geschonken. In het Supportershome zou dit ook mogelijk zijn, maar de Supportersvereniging AZ stuit hierbij op enkele praktische bezwaren die dit verhinderen. Ten eerste moet men verhinderen dat mensen met bier de tribune op gaan, waardoor bij iedere deur stewards geposteerd zouden moeten worden. In de naastgelegen ruimte zou dan wel weer light-bier gehaald moeten worden, dat wel mee de tribune op mag. Bovendien is het Supportershome voor en tijdens wedstrijden ook voor niet-leden toegankelijk omdat het als pauzeruimte dient voor de voltallige Van der Ben-tribune, waardoor capaciteitsproblemen kunnen ontstaan als iedereen voor deze ruimte kiest. Omdat iedereen z’n bier binnen op moet drinken blijven meer mensen binnen staan, waardoor de capaciteit van 500 man snel overschreden zou worden. Controle hierop is vanwege de vele in- en uitgangen vrijwel onmogelijk. Ook zou het onrechtvaardig zijn voor SV-leden van andere tribunes als zij niet in het Supportershome kunnen komen om een biertje te drinken.

Er zijn kortom te veel praktische problemen die het schenken van normaal bier verhinderen. Alleen een terrasvergunning van de Gemeente Alkmaar zou het mogelijk maken om bier te schenken, maar de gemeente wil hier dus voorlopig niet aan.

Geplaatst op in Nieuws Reageer

Verslag Algemene Ledenvergadering SV AZ

Maandagavond 6 september vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Supportersvereniging AZ plaats. Wederom nam slechts een handjevol mensen de moeite naar het supportershome te komen, deels door gebrek aan interesse, deels door de matige aankondiging van deze avond.

Begroting

Met zo’n vijftien leden in de zaal doet het zeskoppige bestuur allereerst verslag van het afgelopen jaar en blikt het vooruit op het komende jaar. De omzet (zonder bar) is afgelopen seizoen licht gedaald naar 61.000 euro, waarbij een lichte winst wordt gemaakt van 2.000 euro. De contributie van de 3835 leden, een jaar eerder nog 4006, levert ook komend seizoen ongeveer 50.000 euro op.

De baromzet viel met name door de alcoholloze CL-wedstrijden tegen (195.000 euro), en wordt dit jaar dan ook wat hoger begroot (210.000). De omzet bij een gemiddelde wedstrijd is 8.000 euro. Vorig jaar was dit nog 9.000 euro. De huur die aan AZ betaald moet worden voor het Supportershome bedraagt voor komend seizoen 42.500 euro.

De begroting levert twee vragen uit de zaal op. Ten eerste is onduidelijk wat de bedoeling is van de vier stoelen op het ereterras, die samen 2.000 euro kosten. Deze plaatsen blijken overwegend geschonken te worden aan kinderen van de Kinderafdeling van het MCA. In andere gevallen worden de plaatsen beschikbaar gesteld aan (bekenden van) bestuursleden van de SV. De tweede vraag betreft de nulinkomsten uit advertenties in het magAZine. Hier blijkt een deal aan vast te zitten met een bedrijf dat het drukwerk en opmaak verzorgt, en als tegenprestatie alle advertentieruimte mag vullen (14 van de 44 pagina’s). De SV is verder nog 17.000 euro kwijt aan verzendkosten voor het zes maal per jaar verschijnende blad. Andere opvallende kostenposten zijn de jaarlijkse schenking van 10.000 euro aan de Red White Fanatics en 1.500 euro aan AZ Fanpage.

Supportersvereniging AZ

Een afvaardiging van Supportersbeweging Victoria Alkmaar heeft nog enkele vragen voor het SV-bestuur. Allereerst, wat is de doelstelling van de SV en hoe ziet de vereniging zichzelf? Het bestuur pakt de statuten erbij: ‘De vereniging heeft ten doel:

  1. Het ondersteunen van de naamloze vennootschap AZ N.V. daar waar zulks mogelijk en nodig is;
  2. Het behartigen van de belangen van haar leden en de bezoekers van thuiswedstrijden van de naamloze vennootschap AZ N.V. in Alkmaar;
  3. Het bevorderen van het onderling contact tussen haar leden en het bevorderen van het contact van haar leden met bestuur, werknemers en overige betrokkenen bij de naamloze vennootschap AZ N.V.’

Zoals voorzitter Remco Strik al aangeeft, een vrij brede definitie. Bovendien is het verwijt dat de SV geen actieve rol lijkt te spelen in het bevorderen van contact tussen supporters en club, en ook het behartigen van de belangen een bijrol lijkt te spelen in de huidige SV. Strik werpt tegen dat dit ook komt doordat leden zich niet actief hier mee bezig houden, en zich niet bij het bestuur melden met klachten of opmerkingen. Als dit wel gebeurt komt de SV wel degelijk in actie, zoals bijvoorbeeld te zien was toen er op dubieuze gronden stadionverboden werden opgelegd begin 2010. De vereniging ziet zichzelf dan ook als een supportersvereniging voor een door supporters. Als leden het niet eens zijn met het gevoerde beleid staat het een ieder vrij hier iets aan te doen, maar de wederom zeer lage opkomst op de ALV laat zien dat het vaak bij passief klagen blijft, in plaats van dat iemand de handen uit de mouwen steekt om wat aan het vermeende probleem te doen.

Stichting Continuïteit AZ

De tweede vraag betreft het doel van Stichting Continuïteit AZ en de precieze rol van SV-voorzitter Remco Strik hierin. Wederom de statuten: ‘De stichting heeft ten doel:

1. A: Het bewaken van de continuïteit van de voetbalclub AZ te Alkmaar, haar zelfstandigheid, haar historische positie en de wezenskenmerken die voetbalclub AZ typeren, zoals haar naam, haar logo, haar clubkleuren, haar voetballocatie en de inrichting van de voetballocatie van haar jeugdopleiding;

B: Het behartigen en ondersteunen van de belangen en activiteiten van voetbalclub AZ te Alkmaar en het bevorderen van de (zo groot mogelijke) onafhankelijkheid van haar betaald voetbalorganisatie;

C: Het verrichten van alle verdere handelingen, welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op een het doel van de stichting zo goed mogelijk dienende wijze stem uit te brengen op haar (prioriteits)aandelen in AZ N.V., gebruik te maken van haar door die vennootschap eventueel verleende (statutaire) rechten en overigens door het gebruik van alle wettige middelen die het doel kunnen dienen.’

In de praktijk betekent dit dat de stichting, die verder uit oud-burgemeester Marie van Rossen en ex-RvC-lid en AZ-historicus Gerrit Valk bestaat, niet of nauwelijks in actie komt. Alleen als de onder 1 genoemde kenmerken van AZ in gevaar komen komt de stichting in actie. Naar verwachting zal de rol van Strik binnenkort op zijn verzoek door iemand anders binnen de SV worden overgenomen. In de praktijk behelst de functie het bijwonen van enkele bestuursvergaderingen.

Stadionverboden

Twee andere vragen gaan over de stadionverboden die naar aanleiding van AZ-Ajax werden opgelegd en voor veel ophef zorgden. Een paar supporters met een sv hebben zich bij de SV gemeld. Om hen goed te kunnen helpen ontbeert SV AZ echter de (juridische) kennis en middelen, waardoor het is gebleven bij bemiddeling tussen de club en de supporters. Bovendien is een brief naar AZ verstuurd waarin de huidige gang van zaken werd bekritiseerd. Uiteindelijk heeft AZ toegegeven dat er fouten zijn gemaakt en is middels een compromis de zaak met de betrokkenen opgelost, dit dus mede dankzij de SV.

Relatie Supportersvereniging AZ – Supportersbeweging Victoria Alkmaar

Bij de rondvraag wordt een ‘spanningsveld’ tussen beide verenigingen gesuggereerd, maar hier is volgens beide partijen absoluut geen sprake van. Wel had de SV het begrijpelijker gevonden wanneer Victoria een soort ‘commissie supporterszaken’ was geworden binnen de SV, omdat op deze manier ook meer voor elkaar te krijgen is en meer deuren opengaan. Hoewel dit laatste klopt en dit nu soms een probleem vormt, acht Victoria het nog steeds een goede beslissing om onafhankelijk, klein en met een eigen naam en identiteit te opereren. Zoals ook al is gebleken, kan samenwerking tussen beide partijen wel zeer waardevol zijn. Bij deze SV-ledenvergadering zijn bijvoorbeeld al vijf van de vijftien aanwezigen eveneens lid van Victoria, dus een gezamenlijk bestaan is allerminst onmogelijk.

Geplaatst op in Nieuws Reageer

Algemene Ledenvergadering SV AZ

Aanstaande maandag 6 september om 20:00 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Supportersvereniging AZ plaats in het Supportershome. Normaal gesproken wordt deze avond door een handjevol SV-leden bezocht. Dit jaar is dat hopelijk anders, want wij roepen alle Victoria-leden op bij deze avond aanwezig te zijn!

De Supportersvereniging heeft op veel punten dezelfde mening en dezelfde belangen als Supportersbeweging Victoria Alkmaar. Omdat we elkaar waarschijnlijk beter van dienst kunnen zijn dan tot dusver is gebeurd lijkt het ons goed bij deze avond aanwezig te zijn. Als meer dan de helft van de aanwezigen van Victoria is kunnen wij met onze standpunten eveneens de koers van de SV bepalen. Bijna iedereen die lid is van Victoria is immers ook lid van de SV. Een lidmaatschap van de SV is dan ook verplicht voor deze avond.

Deze avond willen wij ook gebruiken om de SV een aantal vragen te stellen over haar functioneren als supportersvereniging van AZ. In de ogen van AZ is deze SV de ‘enige officiële supportersvereniging’, maar in de ogen van veel supporters handelt de vereniging hier niet naar. Daarom willen we van de SV graag antwoord op de volgende punten:

1. Wat is de doelstelling van de SV, hoe ziet de vereniging zichzelf?

2. Bier in het home voor (en wellicht zelfs tijdens) de wedstrijd. Hoe staat de SV hier tegenover?

3. Remco Strik zit in de Stichting Continuïteit AZ. Wat is het doel van deze stichting, en wat is de precieze rol van Strik hierin?

4. Wat was de reactie van AZ op de brief omtrent de stadionverboden?

5. Stadionverboden: is er vanuit de supporters een beroep gedaan om ondersteuning vanuit de SV?

Mochten je nog aanvullende punten hebben kun je deze ook tijdens de rondvraag ter sprake brengen. Aangezien het volledige bestuur van de SV aanwezig zal zijn moet op iedere vraag een antwoord kunnen worden gegeven.

We hopen op een grote opkomst, dus komt allen en laat horen wat de koers van de SV moet zijn! Als meer dan de helft van de aanwezigen van Victoria is kunnen we een stempel drukken op de koers van de SV.

Hopelijk tot maandag!

Geplaatst op in Nieuws Reageer

Voorstel: Vernoem tribune naar Alkmaarderhout

Enkele weken geleden heeft AZ kampioenscoach Louis van Gaal geëerd door hem uit te roepen tot Lid van Verdienste. Hierbij werd tevens het restaurant, dat nog nauwelijks vier jaar de naam van het stadion waar AZ 52 jaar speelde droeg, naar de trainer vernoemd. De naam Alkmaarderhout is hiermee definitief verdwenen bij AZ, terwijl dit stadion voor veel supporters nog altijd hét AZ-stadion is en een warme herinnering aan mooie jaren vormt. Wat is een vernoeming nog waard als er na een paar jaar al veranderingen in optreden? Het vernoemen van een stadion, tribune of ruimte is bedoeld om de historie levend te houden, iets wat niet lukt als de naam om de paar jaar veranderd wordt in die van de volgende enigszins succesvolle passant.

Ondanks dat de trainer die met AZ in 2009 het historische kampioenschap vierde een plaats in het stadion verdient is het erg jammer dat een veel belangrijker naam hiervoor heeft moeten wijken. Supportersbeweging Victoria Alkmaar heeft dan ook aan AZ voorgesteld de enige naamloze tribune van het Victorie Stadion te vernoemen naar het oude stadion. De westzijde ligt ook nog eens het dichtst bij de plek waar eens de lichtmasten van De Hout boven de bomen uit torenden. AZ heeft in de persoon van Toon Gerbrands inmiddels laten weten het idee te waarderen en het intern te bespreken. Laten we dus hopen dat AZ binnenkort een helft richting de Alkmaarderhout-tribune speelt!

Geplaatst op in Nieuws Reageer